تحلیل کنکور تجربی97

تحلیل کنکور تجربی97

بررسی سوالات کنکور تجربی97

نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97

نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97

تحلیل اساتید از کنکور تجربی97

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

*تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97

1- بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

تحلیل ادبیات کنکور تجربی97 توسط علیرضا عبدالمحمدی دبیر ادبیات کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

2- بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97

تحلیل معارف کنکور تجربی97 توسط وحیده کاغذی دبیر معارف کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

3- بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97

تحلیل عربی کنکور تجربی97 توسط ایادفیلی دبیر عربی کنکور

دانلود فایل صوتی

 

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

4- بررسی و تحلیل سوالات زبان کنکور تجربی97

تحلیل زبان کنکور تجربی97 توسط شهاب اناری دبیر زبان کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

تحلیل زبان کنکور تجربی97 توسط جواد علیزاده دبیر زبان کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

 

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

*تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97

1- بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97

 

تحلیل ریاضی کنکور تجربی97 توسط سروش موئینی دبیر برجسته ریاضی کنکور

دانلود فایل صوتی تحلیل

پخش آنلاین

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

 

2- بررسی و تحلیل سوالات فیزیک کنکور تجربی97

*تحلیل فیزیک کنکور تجربی97 توسط محمد نوکنده دبیر فیزیک کنکور

دانلود فایل صوتی تحلیل

پخش آنلاین

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

3- بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97

*تحلیل زیست شناسی کنکور تجربی97 توسط آرام فر دبیر زیست کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

*تحلیل زیست شناسی کنکور تجربی97 توسط علی کرامت دبیر زیست کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

 

پاسخنامه تشریحی سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97

دانلود فایل pdf پاسخ زیست کنکور97

کلید پاسخنامه سوالات زیست شناسی تجربی کنکور97 کلید پاسخنامه سوالات زبان کنکور تجربی97 کلید پاسخنامه سوالات ریاضی تجربی کنکور97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس عمومی کنکور تجربی 97 نظرات دبیران و کارشناسان درباره دروس اختصاصی کنکور تجربی 97 تحلیل کنکور97 تجربی تحلیل کنکور97 تحلیل عربی کنکور97 تحلیل شیمی کنکور97 تحلیل سوالات عمومی کنکور تجربی97 تحلیل سوالات اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل زیست کنکور97 تحلیل زبان کنکور تجربی97 تحلیل زبان انگلیسی کنکور97 تحلیل ریاضی تجربی کنکور97 تحلیل دین و زندگی کنکور97 تحلیل دروس کنکور تجربی97 تحلیل درس های اختصاصی کنکور تجربی97 تحلیل اساتید از کنکور تجربی97 تحلیل ادبیات کنکور97 بهترین تحلیل کنکور97 تجربی بهترین تحلیل دروس کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات معارف کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی97 بررسی و تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی97

4- بررسی و تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی97

تحلیل شیمی کنکور ریاضی97 توسط فرشاد هادیانفر طراح آزمون های آزمایشی و مولف کتاب شیمی نشر الگو

سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۷ هم مثل سوالات کنکور ریاضی ۹۷، مطابق و نزدیک به پیش بینی های انجام شده در رابطه با این آزمون بود. تغییرات ایجاد شده در تعداد انواع سوالات در کنکور تجربی امسال نسبت به کنکور ریاضی کمتر بود به نحوی که این آزمون، دقیقا مثل آزمون پارسال دارای ۵ سوال چند موردی و ۱۴ سوال مساله است. سطح کلی سوالات کنکور تجربی امسال نیز اندکی بالاتر از سطح کلی سوالات شیمی در کنکور ریاضی ۹۷ است.

نکته جالب در رابطه با شیمی تجربی ۹۷، سطح نسبتا بالای سوالات الکتروشیمی این آزمون است به شکلی که در این آزمون، ۲ سوال چند موردی و یک مساله از بحث الکتروشیمی مطرح شده است که علاوه بر مساله ی مطرح شده، یکی از موارد موجود در سوالات چند موردی نیز حالت مساله دارد.

در سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۷، همانند سوالات شیمی کنکور ریاضی ۹۷، سوالاتی را مشاهده می کنیم که در آن ها چند بخش یا قسمت مختلف از کتاب درسی با هم ترکیب شده است. به عنوان مثال در سوال ۲۵۸، مباحث تعادل و محلول ها و در سوال ۲۶۰ نیز مباحث سینتیک و اسید و باز با هم ترکیب شده اند. تعداد نسبتا زیاد این سوالات در کنکور های امسال، می تواند نقطه ی آغازی برای ادامه ی طرح آن ها در کنکورهای سال های آینده باشد؛ پس داوطلبان کنکورهای سال های آینده باید با تمرین زیاد، آمادگی بالایی را برای حل اینگونه سوالات کسب کنند.

تحلیل شیمی کنکور تجربی97 توسط محمدرضا مصلایی دبیر شیمی کنکور

دانلود فایل صوتی

پخش آنلاین

با شتکر از تک تک دبیران پرتلاش و برجسته ی کنکور،و همچنین تشکر ویژه از جناب آقای اکبر کلاه ملکی عزیز(کانال علم روز کنکور) و کانال گاماس 20

برای دیدن سوالات به همراه پاسخنامه کنکور تجربی97 کلیک کنید

همچنین شما عزیزان می توانید از

صفحه ی اختصاصی کنکور97 نیز دیدن کنید.(کلیک کنید)

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
 1. حرف حساب می گوید

  واقعا امسال در تجربی 97 درصدا با رتبه ها نمیخوره(نسبت به سال قبل )
  سازمان سنجش میگه که به خاطر معادل سازی سهمیه های 5 و 25 درصد در سهمیه های 1و2و3 هست ولی یعنی این سهمیه های خاص علاوه بر این که یک رتبه در سمیه خاصشون دارند در سهمیه های 1و2و3 هم یک رتبه بسیار بهتر از درصداشون دارند که یعنی مثلا معادل سازی شده.
  سال های قبل این کار معادل سازی سهمیه های 5و25 درصد وجود نداشت البته سهمیه های خاص در سال های قبل یک رتبه هم در منطقه 1 یا2یا3 داشتند ولی متناسب با درصداشون بود و معادل سازی و بهبود سازی نشده بود . (این کارو امسال برای این کردند چون که سالای قبل سهمیه ها به خاطر رتبه های ضعیف در مناطق 1و2و3 و قبول شدن در رشته های تاپ مورد اعتراض قرار میگرفتند همین طور هم سازمان سنجش (که البته اعتراض به جایی هم هست) که اومدن امسال معادل سازی کردن)
  نکته جالب اینه که سازمان سنجش میگه که در موقع انتخاب رشته هر شخص در سهمیه خودش مورد بررسی قرار میگیره یعنی میگن قراره سهمیه های خاصو از مناطق جدا کنند و یعنی رتبه های مناطق قراره کمی بهتر بشه .اما چه قدر ؟!!!!!! هیچ کس نمیدونه . با این کارشون که امسال کردن کسی نمیتونه خودشا با با رتبه های سال قبل مقایسه کنه یا بدونه با رتبش چه رشته و دانشگاهی قبوله . حتی تراز هم با درصدا تتابق نداره .
  من خودم تو منطقه یک رتبم 3000 شد و ترازم 9345 (سال قبل با تراز 9100 و درصد های خیلی بدتر از من این رتبه رو میاوردند)ولی وقتی درصدام رو تو تخمین رتبه میزنم میگه باید بشه 1500 و تراز 9700.
  حتی با توجه به این اتفاقات و افت شدید رتبه های امسال احتمال فروش سوال هم وجود داره و گر نه چه عاملی میتونه رتبه هارو با این درصدا اینقدر نسبت به سال های قبل بد تر کنه؟!
  سازمان سنجش و کنکور فاسد شده . احتمال هر اتفاقی رو بدید…….

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +