تغییرات ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی در کنکور 97

تغییرات ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی در کنکور 97

پزشکی کنکور 97 مقایسه ظرفیت رشته های پزشکی کنکور 97 ظرفیت پزشکی کنکور 97 ظرفیت پزشکی پردیس بین الملل کنکور 97 ظرفیت پزشکی روزانه کنکور 97 ظرفیت پزشکی رتبه های برتر کنکور 97 ظرفیت پزشکی تعهدی کنکور 97 ظرفیت قبولی رشته های پزشکی کنکور 97 ظرفیت رشته های پرطرفدار کنکور97 ظرفیت دندانپزشکی کنکور 97 ظرفیت دندانپزشکی پردیس بین الملل کنکور 97 ظرفیت دندانپزشکی روزانه کنکور 97 ظرفیت دندانپزشکی تعهدی کنکور 97 ظرفیت داروسازی کنکور 97 ظرفیت داروسازی پردیس بین الملل کنکور 97 ظرفیت داروسازی روزانه کنکور 97 ظرفیت داروسازی تعهدی کنکور 97

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در کنکور 97 و کنکور 96

ظرفیت 3 رشته اول تجربی در کنکور 97 بدون احتساب دانشگاه های خاص:

ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های روزانه از 3498 نفر در سال 96 به 3564 در سال 97 نفر افزایش یافته است

ظرفیت رشته پزشکی پردیس های خودگردان از 1210 نفر در سال 96 به 1199 در سال 97 نفر کاهش یافته است

ظرفیت پزشکی تعهدی از 610 نفر در سال 96 به 568 نفر در سال 97 کاهش یافته است

مجموع ظرفیت رشته پزشکی از 5318 نفر در سال 96 به 5331 نفر در سال 97 افزایش یافته است

 


 

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی در کنکور 97 و کنکور 96

ظرفیت رشته دندانپزشکی در دانشگاه های روزانه از 904 نفر در سال 96 به 814 نفر در سال 97 کاهش یافته است

ظرفیت رشته دندانپزشکی در پردیس های خودگردان از 290 نفر در سال 96 به 261 نفر در سال 97 کاهش یافته

ظرفیت دندانپزشکی تعهدی از 240 نفر در سال 96 به 224 نفر در سال 97 کاهش یافته است

مجموع ظرفیت رشته دندانپزشکی از 1434 نفر در سال 96 به 1299 نفر در سال 97 کاهش یافته است

 

 


مقایسه ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در کنکور 97 و کنکور 96

ظرفیت رشته داروسازی در دانشگاه های روزانه از 690 نفر در سال 96 به 612 نفر در سال 97 کاهش یافته است

ظرفیت رشته داروسازی در پردیس های خودگردان از 327 نفر در سال 96 به 356 نفر در سال 97 افزایش یافته است

ظرفیت داروسازی تعهدی از 146 نفر در سال 96 به 120 نفر در سال 97 کاهش یافته است

مجموع ظرفیت رشته داروسازی از 1163 در سال 96 به 1088 نفر در سال 97 کاهش یافته است

برنامه ریزی درسی برای کنکور98
بیشتر بخوانید

 

مجموع ظرفیت پذیرش رشته پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی در کنکور97

مجموع ظرفیت 3 رشته در دانشگاه های سراسری و پردیس های وابسته از 7915 نفر به 7718 نفر کاهش یافته است

ممکن است شما دوست داشته باشید

بگـــو نظرت چیه؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

4 × 2 =