دانلود بودجه بندی کامل کنکور 98 رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی

دانلود بودجه بندی کامل کنکور 98 رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی

کنکور 98 و بودجه بندی دروس کنکور 98 کنکور جدیدیرین بودجه بندی کنکور 98 بودجه بندی کنکور98 ویژه نظام قدیم بودجه بندی کنکور ریاضی 98 بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی کنکور 98 بودجه بندی کنکور 98 برای دوازدهم بودجه بندی کنکور 98 بودجه بندی کامل کنکور 98 بودجه بندی ژنتیک در کنکور 98 بودجه بندی هندسه پایه در کنکور 98 بودجه بندی فیزیک کنکور 98 بودجه بندی عربی کنکور 98 بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور 98 بودجه بندی شیمی کنکور 98 بودجه بندی زیست شناسی کنکور 98 بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 98 بودجه بندی ریاضیات گسسته کنکور 98 بودجه بندی ریاضی کنکور 98 بودجه بندی رشته ی تجربی کنکور 98 بودجه بندی رشته ی انسانی کنکور 98 بودجه بندی دین و زندگی کنکور بودجه بندی دین و زندگی 98 بودجه بندی دیفرانسیل کنکور 98 بودجه بندی دروس عمومی کنکور 98 بودجه بندی جبر و احتمال کنکور 98 بودجه بندی تمام دروس ریاضی کنکور 98 بودجه بندی تمام دروس رشته انسانی کنکور 98 بودجه بندی تمام دروس تجربی کنکور 98 بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور 98 بودجه بندی اقتصاد کنکور 98 بودجه بندی ادبیات کنکور 98 بودجه بندی بود جه بندی ککنکور در سال 98 بود جه بندی کنکور

این بودجه بندی تعداد سوالات هر درس را در کنکور به تفکیک هر مبحث و فصل مشخص می کند که هم برای داوطلبان کنکور 98 نظام قدیم و داوطلبان دوازدهم کنکور 98 قابل استفاده خواهد بود.

به محض برگزاری کنکور سراسری 97،بودجه بندی بروزرسانی خواهد شد،هم اکنون می توانید از آخرین بودجه بندی کنکور استفاده نمائید.

 

دانلود بودجه بندی کنکور 98 رشته ی تجربی، ریاضی و انسانی در یک فایل pdf

 

کنکور 98 و بودجه بندی دروس کنکور 98 کنکور جدیدیرین بودجه بندی کنکور 98 بودجه بندی کنکور98 ویژه نظام قدیم بودجه بندی کنکور ریاضی 98 بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی کنکور 98 بودجه بندی کنکور 98 برای دوازدهم بودجه بندی کنکور 98 بودجه بندی کامل کنکور 98 بودجه بندی ژنتیک در کنکور 98 بودجه بندی هندسه پایه در کنکور 98 بودجه بندی فیزیک کنکور 98 بودجه بندی عربی کنکور 98 بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور 98 بودجه بندی شیمی کنکور 98 بودجه بندی زیست شناسی کنکور 98 بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 98 بودجه بندی ریاضیات گسسته کنکور 98 بودجه بندی ریاضی کنکور 98 بودجه بندی رشته ی تجربی کنکور 98 بودجه بندی رشته ی انسانی کنکور 98 بودجه بندی دین و زندگی کنکور بودجه بندی دین و زندگی 98 بودجه بندی دیفرانسیل کنکور 98 بودجه بندی دروس عمومی کنکور 98 بودجه بندی جبر و احتمال کنکور 98 بودجه بندی تمام دروس ریاضی کنکور 98 بودجه بندی تمام دروس رشته انسانی کنکور 98 بودجه بندی تمام دروس تجربی کنکور 98 بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور 98 بودجه بندی اقتصاد کنکور 98 بودجه بندی ادبیات کنکور 98 بودجه بندی بود جه بندی ککنکور در سال 98 بود جه بندی کنکور

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 98

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9

زبان عربی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8

دین و زندگی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 98

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
مشتق و کاربرد آن  7  10  8  7  8  8  6  6  6
مثلثات  3  1  1  2  3  3  4  3  4
دنباله و سری  2  2  2  2  –  1  1  2  2
حد و پیوستگی و مجانب  4  1  3  1  4  4  4  2  2
تابع  1  5  6  8  6  3  2  2  1
انتگرال  3  2  2  2  2  2  2  2  2
تصاعد و لگاریتم  2  1  2  1  –  –  3  1  1
دستگاه اعداد  1  1  –  –  –  1  –  –  –
ترکیبیات  1  1  –  1  1  2  1  –  –
آمار و مدل سازی  2  2  2  2  2  3  2  –  –

هندسه پایه

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
مساحت و قضیه فیثاغورس  1  2  1  2  2  1  –  1  1
تشابه  1  –  –  1  –  2  2  1  1
دایره  1  1  2  2  2  1  1  2  2
هندسه فضایی  1  2  2  2  2  1  1  2  2
تبدیل ها  1  1  1  –  1  1  1  1  1
استدلال در هندسه  2  2  2  1  1  2  3  1  1

جبر و احتمال

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استدلال  1  1  2  1  2  1  1  2
مجموعه ها، ضرب دکارتی  2  3  3  3  2  3  3  1  1
فضای نمونه و احتمال  2  2  1  2  2  1  2  4  4

هندسه تحلیلی و جبر خطی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
بردار  1  2  2  1  1  1  1  1  1
خط و صفحه  2  1  2  2  2  2  2  2  2
مقاطع و مخروطی  1  2  2  2  3  1  2  2  2
ماتریس و دترمینان  2  2  1  2  –  2  1  1  1
دستگاه معادلات خطی  2  1  1  1  2  1  1  2  2

ریاضیات گسسته

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
گراف  2  2  1  3  3  1  1  1  2
نظریه اعداد  2  3  4  2  3  3  3  3  2
احتمال  1  2  2  2  3  2  3  –  –

فیزیک

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
آینه، عدسی و شکست  4  4  4  4  4  4  4  4  4
ویژگی های ماده  1  –  –  –  –  3  1  –  –
گرما و قانون گازها  3  3  3  2  3  2  3  2  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  3  2  2  2  3  3  3  3
جریان الکتریکی  4  4  4  4  3  4  4  3  3
القای الکترومغناطیس  2  2  2  2  2  3  2  2  2
کار و انرژی  1  1  –  1  1  1  1  1  1
حرکت شناسی  5  4  5  4  4  4  4  4  4
دینامیک  3  5  4  4  4  4  4  4  4
مبانی ترمودینامیک  3  3  3  3  3  3  2  3  3
حرکت نوسانی  3  2  3  3  3  3  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  5  5  4  4  4  2  5  3  3
امواج الکترومغناطیسی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک اتمی  4  2  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک هسته ای  3  2  2  2  2  1  2  2  2
مغناطیس  4  1  2  2  2  –  2  2  2
فشار و چگالی  –  2  1  3  3    1  3  3
بردار  –  –  1  1  1  2  1  –  –

شیمی 2

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ساختار اتم  3  2  2  2  3  3  3  3  2
جدول تناوب عناصر  2  2  3  4  2  2  1  3  3
پیوند یونی  2  2  1  1  1  1  1  –  1
پیوند کووالانسی  2  3  3  2  3  3  4  3  3
شیمی آلی  2  2  2  2  2  2  1  2  3

شیمی 3

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری  4  4  4  4  4  4  5  4  4
ترمودینامیک  4  4  4  4  4  4  4  4  4
محلول ها  4  4  4  4  4  4  4  4  1

شیمی 4

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سینتیک شیمیایی  2  2  2  2  2  3  2  3  4
تعادل  3  2  3  3  2  2  3  2  2
اسید و باز  4  4  4  3  4  3  4  4  4
الکتروشیمی  3  4  3  4  4  4  3  3  3

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ی تجربی کنکور 98

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  –  –  –  –  1  1  1  1
فصل 2  1  1  1  1  2  2  2  2
فصل 3  1  2  2  2  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 6  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 7  2  1  2  2  2  2  2  2
فصل 8  2  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  1  –  –  –  2  2  2  2
فصل 10  –  1  1  1  1  1  1  1
فصل 11  2  2  1  2  –  –  –  –
فصل 12  1  1  1  1  –  –  –  –

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  –  –  –  –  –  –  –  –
فصل 2  1  2  2  1  1  1  1  1
فصل 3  –  1  1  1  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  3  3  3  3  2  2  2  2
فصل 6  3  2  2  2  1  3  3  3
فصل 7  2  2  2  2  2  2  2  2
فصل 8  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  2  1  1  1  2  1  1  1

ریاضی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –  –  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –  –  –
معادله ی درجه 2  1  –  1  –  –  1  1  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1  1  1
هندسه 1  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2

زیست شناسی 1

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  2  3  3  1  –  –  –  1
سازمان بندی سلول ها  –  1  1  1  2  1  1  1
تغذیه و گوارش  4  –  –  3  2  4  4  2
تبادل گازها  1  –  –  –  2  –  –  1
گردش مواد  4  4  4  2  5  5  5  5
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  1  1  1  1
حرکت  1  4  4  2  3  2  2  2

زیست شناسی 2

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ایمنی  1  2  2  1  1  1  1  1
دستگاه عصبی  2  1  1  2  4  3  1  1
حواس  3  1  1  1  –  1  2  2
هورمون ها و دستگاه درون ریز  1  1  1  2  2  1  2  2
ماده ی ژنتیک  1  1  1  1  –  –  –  –
کروموزوم ها و میتوز  2  1  1  1  –  2  1  1
میوز و تولید مثل جنسی  –  1  1  –  1  2  –  –
ژنتیک و خاستگاه آن  4  4  4  4  3  3  3  3
تولید مثل گیاهان  2  3  3  2  2  3  2  2
رشد و نمو در گیاهان  1  1  1  1  2  2  2  2
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  2  3  3  2  3  3  2  2

زیست شناسی 4

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
پروتئین سازی  1  2  2  3  3  2  2  2
تکنولوژی زیستی  2  2  2  –  –  1  1  1
پیدایش و گسترش زندگی  –  –  1  1  –  –  2  2
تغییر و تحول گونه ها  –  –  1  1  –  3  3  3
ژنتیک جمعیت  3  3  3  2  3  4  2  2
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  1  –  1  1  1  1  1
رفتار شناسی  2  –  –  3  1  1  1  1
شارش انرژی در جانداران  3  3  3  5  4  7  2  2
ویروس ها و باکتری ها  3  3  3  4  1  2  1  1
آغازیان  4  3  3  3  2  4  4
قارچ ها  1  2  1  1  2  2  1  1

فیزیک

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
آینه، عدسی و شکست  3  3  3  3  3  3  3  3  3
ویژگی های ماده و انرژی  1  1  1  –  –  1  1  1  1
گرما و قانون گازها  3  2  2  2  3  3  3  3  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  2  2  2  2  2  2  2  2
مدارهای الکتریکی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
القای مغناطیسی  1  1  1  2  1  1  2  1  1
کار و انرژی  1  –  1  –  1  1  1  1  1
حرکت شناسی  3  4  3  2  3  3  3  4  4
دینامیک  2  3  2  2  2  3  3  2  2
حرکت نوسانی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  3  3  4  4  3  1  1  2  2
امواج الکترومغناطیسی  2  1  1  2  1  1  1  1  1
فیزیک اتمی  3  2  2  2  2  2  3  2  2
فشار  –  1  1  1  1  –  –  2  2
مغناطیس  1  –  1  1  1  1  1  1  1
صوت            2  1  1  1
فیزیک هسته ای            1  –  1  1

شیمی 2

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ساختار اتم  3  2  2  1  2  2  2  2  2
جدول تناوب عناصر  2  3  3  3  2  2  2  2  2
پیوند یونی  2  1  2  2  2  2  2  2  2
پیوند کووالانسی  2  3  2  3  3  3  4  4  4
شیمی آلی  2  2  2  2  2    2  2  2

شیمی 3

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری  5  4  4  4  4  4  4  6  6
ترمودینامیک  3  3  4  3  4  4  4  4  4
محلول ها  4  3  4  4  4  4  4  4  4

شیمی 4

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سینتیک شیمیایی  3  3  2  3  3  3  3  3  3
تعادل  3  3  3  2  3  2  3  3  3
اسید و باز  4  4  4  4  3  3  2  2  2
الکتروشیمی  3  4  3  4  3  4  3  3  3

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور 98

ریاضی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
استدلال ریاضی  1  1  1  –  –  –  –  1
مثلثات  1  1  1  –  –  –  –  –
عبارت گویا و مجموعه ها  2  1  2  2  2  1  2  3
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  2  2  1  2  1  2  1  1
تابع و معادله  4  4  4  4  4  3  4  4
ترکیبیات و جایگشت  1  1  1  1  1  1  1  1
دنباله اعداد  2  2  1  2  2  2  2  2
احتمال  2  2  2  2  2  2  2  2
لگاریتم  1  1  1  1  1  1  2  2
بهینه سازی  1  1  2  1  1  1  –  –
توان و معادله توانی  –  1  –  –  1  1  2  1
دستگاه محورهای مختصات  –  –  1  1  –  1  –  –
نامعادلات      –  1  –  –  –  –
آمار و مدل سازی  3  3  3  3  3  4  4  3

زبان و ادبیات اختصاصی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
قرابت معنایی  8  6  6  4  6  6  6
تاریخ ادبیات  7  8  8  10  5  10  10  10
آرایه ادبی  5  5  7  4  5  5  5  5
نقد ادبی  2  2  2  1  1  1  1  1
سبک ادبی  1  1  1  3  1  1  1  1
قافیه و تبصره ها  2  2  2  2  2  2  2  2
وزن های عروضی  5  6  4  6  5  5  5  5

زبان عربی اختصاصی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه  6  6  6  6  3  6  6  6
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل  2  2  2  2  2  2  2  2
قواعد  10  10  10  10  10  10  10  10

تاریخ

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
پیش دانشگاهی  5  5  5  5  5  5  5  5

جغرافیا

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال چهارم  5  5  5  5  5  5  5  5

اقتصاد

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1 – مقدمات  1  –  1  –  1  –  1  1
فصل 2 – مقدمات  1  4  3  3  2  3  4  4
فصل 1 – تولید و بازار  1  1  –  2  1  1  1  1
فصل 2 – تولید و بازار  1  1  1  1  1  –  –  –
فصل 1 – مدیریت کلان اقتصاد  1  –  –  –  1  1  1  1
فصل 2 – مدیریت کلان اقتصاد  1  1  1  –  –  1  1  1
فصل 3 – مدیریت کلان اقتصاد  1  2  2  3  1  2  1  1
فصل 1 – توسعه اقتصادی  1  1  1  1  2  1  1  1
فصل 2 – توسعه اقتصادی  1  –  1  1  –  1  1  1
فصل 3 – توسعه اقتصادی  1  1  –  1  –  1  1  1
فصل 1 – بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 2 – بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 3 – بازارهای مالی  1  –  2  1  1  1  –  –
فصل 1 – اقتصاد جهانی  1  –  1  1  1  1  1  1
فصل 2 – اقتصاد جهانی  1  2  –  1  2  –  1  1

علوم اجتماعی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
سال دوم  7  6  5  6  7  4  3
سال سوم  5  6  7  6  5  1  3
سال چهارم  8  8  8  8  8  6  9
ترکیبی 3 سال  –  –  –  –  –  3  3
ترکیبی دوم و چهارم  –  –  –  –  –  2  2
ترکیبی سوم و چهارم  –  –  –  –  –  4  4

فلسفه و منطق

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
فلسفه سال سوم  5  6  6  5  5  5  4
منطق سال سوم  7  9  9  10  10  11  10
فلسفه سال چهارم  13  10  10  10  10  9  10

روانشناسی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
فصل 1  3  7  5  5  4  2  4
فصل 2  4  2  7  7  6  7  3
فصل 3  9  7  6  6  6  4  6
فصل 4  4  4  2  2  4  7  7

برگرفته از نشر مهر و ماه همراه با ویرایش توسط دانشجوفا

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +