دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری97

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری97

دفترچه انتخاب رشته کنکور97

 

انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي مختلف :

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در روزهای ۱۵ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ صورت می گیرد.

الف) با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان پذير مي باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به وارد نمودن كدرشته هاي انتخابي بر اساس تقدم علاقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشته هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند.

 

ب) با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن شما، با درج كلمه مجاز در ذیل هر یک از دوره های : روزانه و نوبت دوم ، نیمه حضوری و مجازی و پردیس خودگردان، ويژه فرهنگيان (شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش)، دانشگاه پيام نور، مؤسسات غيرانتفاعي و رشته هاي با نوع پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مشخص شده است. ضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده ايد، در كارنامه اوليه شما تمام اطلاعات مربوط به نمرات خام، رتبه ها و وضعيت شما از نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروه هايي كه شركت كرده ايد، تعيين شده است. لذا م يبايست در انتخاب رشته به وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد.

ج) از دوره هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي (يا گروه هاي آزمايشي) كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده ايد، مي توانيد انتخاب رشته كنيد.

د) در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 ، محدوديتي براي انتخاب رشته هاي نيمه متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي توانند در صورت تمايل به تعداد دلخواه، كدرشته نيمه متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، حداكثر در 2 كدرشته نيمه متمركز با توجه به اولويت هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد.

 

ه ) به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره ها اعلام علاقه مندي كرده باشند)، فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 150 كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي گردد. بنابر اين لازم است كليه كدرشته هاي انتخابي خود را (حداكثر 150 كدرشته محل)، فقط در اين فرم وارد نماييد.

و) داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1397 شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش با آزمون و همچنين انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي در هر يك از گروه هاي آزمايشي كه در آن شركت نموده و در دوره هايي كه در آن اعلام علاقه مندي نموده اند، مي باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت.

دانلود پیوست های دفترچه انتخاب رشته کنکور 97

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

—————————————————————————————————–

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ریاضی 

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته تجربی 

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته هنر 

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته زبان

نتایج انتخاب رشته کنکور 97 راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته ی تجربی دفترچه کنکور انتخاب رشته 97 دفترچه رشته های کنکور 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 97 تمام رشته ها دفترچه تمام رشته های کنکور 97 دفترچه انتخاب رشته کنکور 97تمام رشته ها دفترچه انتخاب رشته ریاضی 97 دفترچه انتخاب رشته تمام رشته ها 97 دفترچه انتخاب رشته تجربی 97 دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دفترچه انتخاب رشته 97 سراسری دفترچه انتخاب رشته دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکورسراسری97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96-97 دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته انسانی97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانشگاه آزاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 ازاد دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود دفترچه انتخاب رشته 96 علوم انسانی دانلود دفترچه ارشد انتخاب رشته 97 دانلود اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته 97 دانلود pdf دفترچه انتخاب رشته 97 انلود دفترچه انتخاب رشته ریاضی97 انتخاب رشته کنکور 97 انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي کنکور 97 انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور 97 اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته97

 

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +