دانلود 250 کارنامه و تراز رشته علوم تجربی کنکور 96

دانلود 250 کارنامه و تراز رشته علوم تجربی کنکور 96

برای اطلاع از نحوه قبولی پذیرفته شدگان داوطلبان کنکور 96 سعی کردیم تراز و درصد دروس رشته ی علوم تجربی کنکور96 را در سهمیه مناطق مختلف(منطقه1،منطقه 2،منطقه 3) جمع آوری کرده و برای شما کاربران گرامی آماده نموده ایم.

کارنامه کنکورهای گذشته برای انتخاب رشته کارنامه کنکور منطقه سه 96 کارنامه کنکور منطقه 3 سال 96 کارنامه کنکور تجربی منطقه 3 کارنامه کنکور تجربی 96 کارنامه کنکور تجربی 95 سنجش کارنامه کنکور تجربی 95 کارنامه کنکور تجربی 94 کارنامه کنکور تجربی 93 کارنامه کنکور تجربی کارنامه کنکور کارنامه پرستاری کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه نهایی بهترین رشته کنکور 96 کارنامه منطقه 3 کنکور تجربی 96 کارنامه منطقه 2 کنکور 96 کارنامه منطقه 1 کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور 96 تجربی کارنامه قبولی کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور کارنامه قبولی کاردرمانی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3 کارنامه قبولی پزشکی مشهد کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور96 کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پزشکی تهران کارنامه قبولی پزشکی بندرعباس کارنامه قبولی پزشکی آزاد کارنامه قبولی پزشکی 96 کارنامه قبولی پزشکی 95 کارنامه قبولی پزشکی کارنامه قبولی پرستاری96 کارنامه قبولی پرستاری کنکور 96 کارنامه قبولی پرستاری شیراز کارنامه قبولی پرستاری سراسری کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه تهران کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پرستاری تهران کارنامه قبولی پرستاری آزاد ۹۵ کارنامه قبولی پرستاری کارنامه قبولی های بینایی سنجی کارنامه قبولی فیزیوتراپی96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی مشهد کارنامه قبولی فیزیوتراپی شیراز کارنامه قبولی فیزیوتراپی زاهدان کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران کارنامه قبولی فیزیوتراپی تبریز کارنامه قبولی فیزیوتراپی بابل کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کارنامه قبولی فیزیوتراپی 95 کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی سراسری کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی ازاد کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی96 کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 96 کارنامه قبولی شنوایی سنجی96 کارنامه قبولی روانشناسی کنکور 96 کارنامه قبولی رشته های پرطرفدارعلوم تجربی کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی دانشگاه ازاد کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی کارنامه قبولی دندانپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی همدان کارنامه قبولی دندانپزشکی شیراز کارنامه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی اصفهان کارنامه قبولی دندانپزشکی ازاد کارنامه قبولی دندانپزشکی ارومیه کارنامه قبولی دندانپزشکی 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی کارنامه قبولی در رشته بینایی سنجی کارنامه قبولی دامپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دامپزشکی کارنامه قبولی داروسازیکنکور 96 کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ کارنامه قبولی داروسازی کرمانشاه کارنامه قبولی داروسازی مشهد کارنامه قبولی داروسازی شهید بهشتی کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی داروسازی تهران کارنامه قبولی داروسازی تبریز کارنامه قبولی داروسازی آزاد کارنامه قبولی داروسازی کارنامه قبولی تربیت معلم کارنامه قبولی بینایی سنجی96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کنکور 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی مشهد کارنامه قبولی بینایی سنجی شیراز کارنامه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی کارنامه قبولی بینایی سنجی دانشگاه تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی بین الملل کارنامه قبولی بینایی سنجی 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کارنامه قبول شدگان منطقه 3رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 2رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 1رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه فیزیوتراپی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه رشته های پرطرفدار کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه دندانپزشکی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه داروسازی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه تراز کنکور کارنامه بینایی سنجی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه برای انتخاب رشته نمونه کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی دانلود کارنامه کنکور 96 رشته تجربی دانلود کارنامه کنکور 96 برای انتخاب رشته دانلود کارنامه کنکور

کارنامه نهایی پذیرفته شدگان رشته های پرطرفدار رشته تجربی که در کنکور96 در بهترین دانشگاه های کشور پذیرش شدند ،شامل کارنامه پذیرفته شدگان رشته های زیر :

کارنامه قبولی پزشکی

کارنامه قبولی دندانپزشکی

کارنامه قبولی داروسازی

کارنامه قبولی دامپزشکی

کارنامه قبولی فیزیوتراپی

کارنامه قبولی بینایی سنجی

کارنامه قبولی شنوایی سنجی

کارنامه قبولی پرستاری

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی

و کارنامه قبولی سایر رشته های پرطرفدارعلوم تجربی

 

کارنامه قبول شدگان منطقه 1رشته علوم تجربی کنکور 96

کارنامه کنکورهای گذشته برای انتخاب رشته کارنامه کنکور منطقه سه 96 کارنامه کنکور منطقه 3 سال 96 کارنامه کنکور تجربی منطقه 3 کارنامه کنکور تجربی 96 کارنامه کنکور تجربی 95 سنجش کارنامه کنکور تجربی 95 کارنامه کنکور تجربی 94 کارنامه کنکور تجربی 93 کارنامه کنکور تجربی کارنامه کنکور کارنامه پرستاری کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه نهایی بهترین رشته کنکور 96 کارنامه منطقه 3 کنکور تجربی 96 کارنامه منطقه 2 کنکور 96 کارنامه منطقه 1 کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور 96 تجربی کارنامه قبولی کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور کارنامه قبولی کاردرمانی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3 کارنامه قبولی پزشکی مشهد کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور96 کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پزشکی تهران کارنامه قبولی پزشکی بندرعباس کارنامه قبولی پزشکی آزاد کارنامه قبولی پزشکی 96 کارنامه قبولی پزشکی 95 کارنامه قبولی پزشکی کارنامه قبولی پرستاری96 کارنامه قبولی پرستاری کنکور 96 کارنامه قبولی پرستاری شیراز کارنامه قبولی پرستاری سراسری کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه تهران کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پرستاری تهران کارنامه قبولی پرستاری آزاد ۹۵ کارنامه قبولی پرستاری کارنامه قبولی های بینایی سنجی کارنامه قبولی فیزیوتراپی96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی مشهد کارنامه قبولی فیزیوتراپی شیراز کارنامه قبولی فیزیوتراپی زاهدان کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران کارنامه قبولی فیزیوتراپی تبریز کارنامه قبولی فیزیوتراپی بابل کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کارنامه قبولی فیزیوتراپی 95 کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی سراسری کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی ازاد کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی96 کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 96 کارنامه قبولی شنوایی سنجی96 کارنامه قبولی روانشناسی کنکور 96 کارنامه قبولی رشته های پرطرفدارعلوم تجربی کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی دانشگاه ازاد کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی کارنامه قبولی دندانپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی همدان کارنامه قبولی دندانپزشکی شیراز کارنامه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی اصفهان کارنامه قبولی دندانپزشکی ازاد کارنامه قبولی دندانپزشکی ارومیه کارنامه قبولی دندانپزشکی 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی کارنامه قبولی در رشته بینایی سنجی کارنامه قبولی دامپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دامپزشکی کارنامه قبولی داروسازیکنکور 96 کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ کارنامه قبولی داروسازی کرمانشاه کارنامه قبولی داروسازی مشهد کارنامه قبولی داروسازی شهید بهشتی کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی داروسازی تهران کارنامه قبولی داروسازی تبریز کارنامه قبولی داروسازی آزاد کارنامه قبولی داروسازی کارنامه قبولی تربیت معلم کارنامه قبولی بینایی سنجی96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کنکور 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی مشهد کارنامه قبولی بینایی سنجی شیراز کارنامه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی کارنامه قبولی بینایی سنجی دانشگاه تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی بین الملل کارنامه قبولی بینایی سنجی 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کارنامه قبول شدگان منطقه 3رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 2رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 1رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه فیزیوتراپی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه رشته های پرطرفدار کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه دندانپزشکی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه داروسازی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه تراز کنکور کارنامه بینایی سنجی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه برای انتخاب رشته نمونه کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی دانلود کارنامه کنکور 96 رشته تجربی دانلود کارنامه کنکور 96 برای انتخاب رشته دانلود کارنامه کنکور

 

کارنامه قبول شدگان منطقه 2رشته علوم تجربی کنکور 96

کارنامه کنکورهای گذشته برای انتخاب رشته کارنامه کنکور منطقه سه 96 کارنامه کنکور منطقه 3 سال 96 کارنامه کنکور تجربی منطقه 3 کارنامه کنکور تجربی 96 کارنامه کنکور تجربی 95 سنجش کارنامه کنکور تجربی 95 کارنامه کنکور تجربی 94 کارنامه کنکور تجربی 93 کارنامه کنکور تجربی کارنامه کنکور کارنامه پرستاری کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه نهایی بهترین رشته کنکور 96 کارنامه منطقه 3 کنکور تجربی 96 کارنامه منطقه 2 کنکور 96 کارنامه منطقه 1 کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور 96 تجربی کارنامه قبولی کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور کارنامه قبولی کاردرمانی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3 کارنامه قبولی پزشکی مشهد کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور96 کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پزشکی تهران کارنامه قبولی پزشکی بندرعباس کارنامه قبولی پزشکی آزاد کارنامه قبولی پزشکی 96 کارنامه قبولی پزشکی 95 کارنامه قبولی پزشکی کارنامه قبولی پرستاری96 کارنامه قبولی پرستاری کنکور 96 کارنامه قبولی پرستاری شیراز کارنامه قبولی پرستاری سراسری کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه تهران کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پرستاری تهران کارنامه قبولی پرستاری آزاد ۹۵ کارنامه قبولی پرستاری کارنامه قبولی های بینایی سنجی کارنامه قبولی فیزیوتراپی96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی مشهد کارنامه قبولی فیزیوتراپی شیراز کارنامه قبولی فیزیوتراپی زاهدان کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران کارنامه قبولی فیزیوتراپی تبریز کارنامه قبولی فیزیوتراپی بابل کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کارنامه قبولی فیزیوتراپی 95 کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی سراسری کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی ازاد کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی96 کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 96 کارنامه قبولی شنوایی سنجی96 کارنامه قبولی روانشناسی کنکور 96 کارنامه قبولی رشته های پرطرفدارعلوم تجربی کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی دانشگاه ازاد کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی کارنامه قبولی دندانپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی همدان کارنامه قبولی دندانپزشکی شیراز کارنامه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی اصفهان کارنامه قبولی دندانپزشکی ازاد کارنامه قبولی دندانپزشکی ارومیه کارنامه قبولی دندانپزشکی 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی کارنامه قبولی در رشته بینایی سنجی کارنامه قبولی دامپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دامپزشکی کارنامه قبولی داروسازیکنکور 96 کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ کارنامه قبولی داروسازی کرمانشاه کارنامه قبولی داروسازی مشهد کارنامه قبولی داروسازی شهید بهشتی کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی داروسازی تهران کارنامه قبولی داروسازی تبریز کارنامه قبولی داروسازی آزاد کارنامه قبولی داروسازی کارنامه قبولی تربیت معلم کارنامه قبولی بینایی سنجی96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کنکور 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی مشهد کارنامه قبولی بینایی سنجی شیراز کارنامه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی کارنامه قبولی بینایی سنجی دانشگاه تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی بین الملل کارنامه قبولی بینایی سنجی 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کارنامه قبول شدگان منطقه 3رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 2رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 1رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه فیزیوتراپی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه رشته های پرطرفدار کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه دندانپزشکی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه داروسازی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه تراز کنکور کارنامه بینایی سنجی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه برای انتخاب رشته نمونه کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی دانلود کارنامه کنکور 96 رشته تجربی دانلود کارنامه کنکور 96 برای انتخاب رشته دانلود کارنامه کنکور

 

کارنامه قبول شدگان منطقه 3رشته علوم تجربی کنکور 96

کارنامه کنکورهای گذشته برای انتخاب رشته کارنامه کنکور منطقه سه 96 کارنامه کنکور منطقه 3 سال 96 کارنامه کنکور تجربی منطقه 3 کارنامه کنکور تجربی 96 کارنامه کنکور تجربی 95 سنجش کارنامه کنکور تجربی 95 کارنامه کنکور تجربی 94 کارنامه کنکور تجربی 93 کارنامه کنکور تجربی کارنامه کنکور کارنامه پرستاری کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه نهایی بهترین رشته کنکور 96 کارنامه منطقه 3 کنکور تجربی 96 کارنامه منطقه 2 کنکور 96 کارنامه منطقه 1 کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور 96 تجربی کارنامه قبولی کنکور 96 کارنامه قبولی کنکور کارنامه قبولی کاردرمانی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی پزشکی منطقه 3 کارنامه قبولی پزشکی مشهد کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور96 کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پزشکی تهران کارنامه قبولی پزشکی بندرعباس کارنامه قبولی پزشکی آزاد کارنامه قبولی پزشکی 96 کارنامه قبولی پزشکی 95 کارنامه قبولی پزشکی کارنامه قبولی پرستاری96 کارنامه قبولی پرستاری کنکور 96 کارنامه قبولی پرستاری شیراز کارنامه قبولی پرستاری سراسری کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه تهران کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد کارنامه قبولی پرستاری تهران کارنامه قبولی پرستاری آزاد ۹۵ کارنامه قبولی پرستاری کارنامه قبولی های بینایی سنجی کارنامه قبولی فیزیوتراپی96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی کنکور 96 کارنامه قبولی فیزیوتراپی مشهد کارنامه قبولی فیزیوتراپی شیراز کارنامه قبولی فیزیوتراپی زاهدان کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران کارنامه قبولی فیزیوتراپی تبریز کارنامه قبولی فیزیوتراپی بابل کارنامه قبولی فیزیوتراپی اصفهان کارنامه قبولی فیزیوتراپی 95 کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی سراسری کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی ازاد کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی96 کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور 96 کارنامه قبولی شنوایی سنجی96 کارنامه قبولی روانشناسی کنکور 96 کارنامه قبولی رشته های پرطرفدارعلوم تجربی کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی دانشگاه ازاد کارنامه قبولی رشته علوم ازمایشگاهی کارنامه قبولی دندانپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی همدان کارنامه قبولی دندانپزشکی شیراز کارنامه قبولی دندانپزشکی شهید بهشتی کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی تهران کارنامه قبولی دندانپزشکی اصفهان کارنامه قبولی دندانپزشکی ازاد کارنامه قبولی دندانپزشکی ارومیه کارنامه قبولی دندانپزشکی 96 کارنامه قبولی دندانپزشکی کارنامه قبولی در رشته بینایی سنجی کارنامه قبولی دامپزشکی کنکور 96 کارنامه قبولی دامپزشکی کارنامه قبولی داروسازیکنکور 96 کارنامه قبولی داروسازی ۹۶ کارنامه قبولی داروسازی کرمانشاه کارنامه قبولی داروسازی مشهد کارنامه قبولی داروسازی شهید بهشتی کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد کارنامه قبولی داروسازی تهران کارنامه قبولی داروسازی تبریز کارنامه قبولی داروسازی آزاد کارنامه قبولی داروسازی کارنامه قبولی تربیت معلم کارنامه قبولی بینایی سنجی96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کنکور 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی مشهد کارنامه قبولی بینایی سنجی شیراز کارنامه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی کارنامه قبولی بینایی سنجی دانشگاه تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی تهران کارنامه قبولی بینایی سنجی بین الملل کارنامه قبولی بینایی سنجی 96 کارنامه قبولی بینایی سنجی کارنامه قبول شدگان منطقه 3رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 2رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه قبول شدگان منطقه 1رشته علوم تجربی کنکور 96 کارنامه فیزیوتراپی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه رشته های پرطرفدار کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه دندانپزشکی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه داروسازی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه تراز کنکور کارنامه بینایی سنجی کنکور96 دانشگاه تهران کارنامه برای انتخاب رشته نمونه کارنامه قبولی علوم ازمایشگاهی دانلود کارنامه کنکور 96 رشته تجربی دانلود کارنامه کنکور 96 برای انتخاب رشته دانلود کارنامه کنکور

 

سایت دانشجوفا

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +