مرور برچسب

بازار کار رشته فلسفه

معرفی جامع و کامل رشته فلسفه

معرفی جامع و کامل رشته فلسفه معرفی رشته فلسفه رشته‌ي فلسفه به‌نوعي مادر تمامي رشته‌ها به‌شمار مي‌رود؛ چراکه کليه‌ي پرسش‌هاي اساسي و بنيادين انسان را نسبت به مسائل وجود، هستي، جهان پيرامون انسان و حتي حقيقت خود انسان، بررسي مي‌کند.…