مرور برچسب

بازار کار و درآمد رشته پرستاری

معرفی جامع و کامل رشته ی پرستاری

معرفی رشته پرستاری پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم بهداشت در عرصه های مختلف مربوط به ارائه خدمات بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، پیشگیری , مدیریتی و حمایتی ، مراقبت های…